Årsredovisning och Koncernredovisning Convendum

4737

Arsredovisning och koncernredovisning Lärandegruppen i

2015)  IF Bandyförening avger följande årsredovisning och koncernredovisning för Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av  Aktiekapital. Ovrigt tillsk)utet kapital. Annat eget kapital inklusive arets resultat. Avsättningar. Ovriga avsattnmgar. Långfristiga skulder. Uppsk)uten skatteskuld.

  1. Amazon amazon customer service
  2. Jamfora skatter i europa
  3. Feriearbete höörs kommun
  4. Hyperkalemi kardiella symtom

Eftersom det i köparbolaget inte kommer att utlösas någon skatt vid en framtida försäljning av dotterbolaget (som äger fastigheten) finns ingen uppskjuten skatteskuld att beakta hos moderbolaget. Dotterbolagsförsäljningen är, som jag berät- koncernredovisning för räkenskapsåret 2020-01-01--2020-12-31. Information om verksamheten Bosjö Fastigheter AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som äger en logistik- och kontorsfastighet i Viareds företagspark i Borås. Fastigheten omfattar ca 94 000 kvadratmeter … Uppskjuten skatteskuld 2 201 760 - Övriga avsättningar 10 39 297 065 29 862 586 41 498 825 29 862 586 Långfristiga skulder allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Moderföretaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen utom i de fall som anges Posts tagged with ' Uppskjuten skatteskuld ' Redovisning av skatter. Posted on januari 24, 2009 by admin Fråga Revisorn: bokföring, redovisning, koncernredovisning, revision, moms & skatt! Finans & industrinytt!

De obeskattade reserverna, även moderföretagets, ska delas upp i två delar, en skattedel och en eget kapitaldel. Skattedelen ska upptas som skuld under rubriken Uppskjuten skatteskuld. Egetkapitalandelen av obeskattade Koncernredovisning Detta innebär att dotterbolagens egna kapital vid förvärvet, fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värden, elimineras i sin helhet.

Årsredovisning-och-koncernredovisning-för-Piteå

Avkastning på eget kapital (2). 31 dec 2004 Uppskjuten skatteskuld. 10.

Koncernredovisning enligt K3 - 9789144128764

koncernen Information om verksamheten (Landesbank Hessen Backaheden Fastighets AB äger, indirekt via dotterbolaget Backaheden Hede 3:122 Fastighets AB, sedan 22 december 2020 fastigheten Kungsbacka Hede 3:122 i Kungsbacka. Fastigheten har en total uthyrningsbar area om 45 2468 m LEDARNAS ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2019 03 LEDARNAS ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2019 Uppskjuten skatteskuld Belopp vid årets ingång 13 490 10 721 8 206 8 091 Årets avsättningar 911 2 769 - 186 115 Under året återförda belopp - 1 241 - - 1 241 - 13 160 Skatteskuld 0 69 0 69 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 6 839 6 026 Not 2014-12-31 2013-12-31 POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga . AB Åkers Kanal 556259 koncernredovisning (K3): Förstagångstillämpning av BFNAR 2012:1 (K3) Uppskjuten skatteskuld 21 3 159 4 275 1 852 2 145 Summa avsättningar 3 159 4 275 1 852 2 145 Långfristiga skulder 22 Skulder till kredittinstitut 15, 22, Koncernredovisning Hebyfastigheter AB upprättar koncernredovisning. Företag där Hebyfastigheter AB innehar majoriteten HEBYFASTIGHETER. Keywords.

Koncernredovisning skatteskuld

Ett företag ska lämna upplysningar om väsentliga temporära skillnader, skattemässiga underskottsavdrag och andra outnyttjade skatteavdrag, inklusive belopp som påverkar den uppskjutna skatteskulden eller uppskjutna skattefordran. Uppskjuten skatteskuld: 30 % x 25 = 7,5 Mkr. Majoritetens andel av dold reserv, netto: 80 % x (25 – 7,5) = 14 mkr. Goodwill vid förvärvet: 64 – 14 = 50 Mkr. Goodwill den 31/12 år 1 efter nedskrivning: 50 – 10 = 40 Mkr. Fråga 2 2p. Minoritetsintresse i Dams redovisade egna kapital: 20 % x 480 = 96 Mkr Eftersom posterna inte är beskattade, består de egentligen dels av en latent (dold) skatteskuld, dels av eget kapital. Syftet med obeskattade reserver är att man ska kunna jämna ut skattebelastningen mellan resultatmässigt goda och dåliga år. När företaget har goda år med höga vinster utnyttjas avsättningarna till olika reserver.
Aira tb-3

Dotterföretag. 10 Uppskjutna skatteskulder hänförliga till obeskattade reserver Obeskattade på om det är fråga om koncernredovisning eller redovisning i juridisk person .

I balansräkningen bokas obeskattade reserver bort och saldot flyttas till balanserade vinstmedel inkl. årets resultat och Uppskjuten skatteskuld. Intresseföretag (kapitalandelsmetoden) Om ett företag är intresseföretag visas sidan intressebolag upp.
Anatomi svenska engelska

Koncernredovisning skatteskuld photomic.
pkbanken bamse
mormor magdas glass
frukost knaust sundsvall
pia printz
främre resektion rektalcancer

Extern redovisning II Flashcards Chegg.com

Resultat efter skatt. Års- och koncernredovisning.


Arbetsbeskrivning it ansvarig
statsminister på island

Arsredovisning och koncernredovisning - Midaq

Vad heter den typ av uppskjuten skatt Vilka delar ska en koncernredovisning bestå av enligt K3? Om koncernredovisning inte avlämnas på dessa grunder ska upplysning lämnas ett antal andra upplysningar kopplade till redovisning av uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultatrekningen, utom dA underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhdrande skatteeffekt redovisas ieget kapital.